October 21, 2022

दोलखा शेरोफेरो मनोरन्जन

डिङ्डिङ उनी ” डम्बर थामी ‘अनुपम’ !!!

” डिङ्डिङ उनी “ कादुरीका जेखा-जेखा निस मेसेपालीआझै टेक्सिताङालेअलम्था-अलम्था योहुन्दुयापती छुकु ङा सुनारी आजीकोमिथ चाबुहुदुनिको दर्बिलो ङा गर्विलो सभ्यताकोबनेलादु, सुमाक्का होक्दु, सेङ्सेङ सर्ग्याङाबाखारा माडाई उनी चाला बोतालेआथाङ थासा रादु बेरेङअन्तरमाधा होइ आथाङ थासा रादु...
अरु पढ्नुहोस् ...